BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gimnazjum nr 4 w Ełku
19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1
tel./fax. +48 87 732 64 23
e-mail: g4@edl.edu.pl
internet: www.g4.elk.edu.pl

NIP
848-16-25-194
REGON
510982209

 

Dyrektor szkoły:

mgr Małgorzata Teresa Pikus

Wicedyrektor szkoły:

mgr Joanna Beata Sokołowska
   

Podstawa prawna utworzenia i działania:

Szkoła została utworzona na mocy Uchwały Rady Miasta Ełku z dnia 29 marca 2000r.
Nr XVII/142/2000 i rozpoczęła działalność 1 września 2000r.

Podstawowym dokumentem regulującym
funkcjonowanie szkoły jest


Statut Szkoły

Zgodnie z prawem oświatowym
i Statutem funkcjonuje Rada Pedagogiczna.
Jej kompetencje i zasady działania określaRegulamin Rady Pedagogicznej

Zgodnie ze Statutem w Radzie Pedagogicznej
działają zespoły nauczycieli:


przedmiotowe i zadaniowe.

Rodzice uczniów Szkoły tworzą Radę Rodziców.
Na czele Rady Rodziców stoi przewodniczący

 

Jarosław Duba

W skład Prezydium Rady Rodziców
wchodzą ponadto:

Anna Mścichowska - wiceprzewodniczący
Grzegorz Stefanowski
Teresa Jędrusik
Krystyna Machanowska

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pracuje
pod kierunkiem Opiekuna. Obecnie funkcję tę pełnią


pani mgr Anna Milewska i pani mgr Ewa Redlin.

Proces wychowania w szkole odbywa się według
Programu Wychowawczego.


Program Wychowawczy

Zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu
o programy nauczania zawarte w


Szkolnym Zestawie Programów.
   

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Gimnazjum pracuje w 5-dniowym systemie pracy.
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem
i obsługą szkoły prowadzą pracownicy administracji
zgodnie z ich kompetencjami.

Godziny pracy sekretariatu i księgowości 700 - 1500

 
   
   
Autor dokumentu: Wojciech Ostapowicz
Udostępnił: Wojciech Ostapowicz
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Ostapowicz (2016-12-04 13:44)