Ul. Grodzieńska 1    19-300 Ełk      tel./fax 87 732 64 23    e-mail: g4@elk.edu.pl

KONTAKT

ARCHIWUM ZDJĘĆ

ARCHIWUM

 

STRONA GŁÓWNA

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

GIMNAZJUM NR 4 W EŁKU W ROKU SZKOLNY 2016/17

Wybierając naszą szkołę możesz liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu oraz dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

·         właściwe przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

·         możliwość rozwijania zainteresowań (koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe),

·         pomoc w nauce podczas konsultacji nauczycielskich oraz zajęć wyrównawczych, także w ramach wolontariatu pomoc koleżeńska,

·         udział w uroczystościach szkolnych, imprezach i konkursach,

·         w szkole obowiązuje jednolity strój uczniowski i obuwie zmienne,

·         uczęszczanie na zajęcia sportowe z siatkówki i realizację programu Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego,

Podstawa prawna:

1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) zmieniona Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. , poz. 7).

2) Statut Szkoły 

3) Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia  2016r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
.

 

4) Uchwała NR XIV.159.16 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Zasady ogólne

Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 w Ełku przyjmowani są: 

·       z urzędu – kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia

·      na wniosek rodziców – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków.

 

Zasady rekrutacji do klas sportowych

1.   Klasy sportowe będą tworzone po akceptacji Prezydenta Miasta

2.   Informacje dotyczące tworzenia i profilu klas sportowych  określone zostaną w podaniu do Gimnazjum.

3.   Ogólne zasady tworzenia klas sportowych

4.   Testy sprawnościowe do klas sportowych odbędą się w terminie 23-31 maja 2016 (Załącznik do zarządzenia WM Kuratora Oświaty)

5.    Poszczególne testy i próby sprawności fizycznej znajdują się poniżej:

  • OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – piłka siatkowa

  • Tabele punktacji – piłka siatkowa chłopcy

  • Tabele punktacji – piłka siatkowa  dziewcząt

  • ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO I KLASY –PŁYWANIE

  • PRÓBY MOTORYCZNE DO NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU KOSZYKÓWKA GIMNAZJUM
       

Terminy przebiegu rekrutacji:

1.   Podania do gimnazjum uczniowie/ rodzice / opiekunowie składają od 5 maja do 22 czerwca 2016r. w sekretariacie szkoły.

2.   Druk podania znajduje się na stronie szkoły (poniżej) lub można otrzymać w sekretariacie szkoły

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej uczniowie dostarczają od 24 - 28 czerwca 2016r.

4.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum nr4 w Ełku  1 lipca 2015r godz. 14.00

 

Zasady rekrutacji  kandydatów spoza rejonu

1.   Warunkiem przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) podania o przyjęcie do szkoły, w sekretariacie szkoły w terminach jak wyżej.

2.       W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Kryteria ustalone na podstawie uchwały NR XIV.159.16 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 stycznia 2016 r.

2. Kryteria ustalone przez radę pedagogiczną dotyczące osiągnięć w nauce:

·         uzyskane oceny zachowania:
dobre (1pkt)
bardzo dobre (2pkt)
wzorowe (3pkt)

·         uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (3pkt)

·         uzyskanie wyniku sprawdzianu powyżej 30 (2pkt)

·         szczególne osiągnięcia (poświadczone zaświadczeniami lub dyplomami) ( 2pkt)

3.   Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów o których mowa w punkcie 2.

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

2.           Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w szczególności należy:

a)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych,

b)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3.           Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu  
w siedzibie szkoły.

4.      Ostateczne wyniki rekrutacji zatwierdza Rada Pedagogiczna na swoim sierpniowym posiedzeniu.