ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W GIMNAZJUM NR 4 W EŁKU

 

Temat projektu:

 

Dbam o mój z@sięg

 

1. Projekt realizujemy w klasie III.

2. Termin- po egzaminie gimnazjalnym (kwiecień - maj).

3. Czas realizacji – 2-4 tygodnie.

4. Tematyka – szkolny bank tematów w danym roku.

5. Treści programowe- podstawa programowa.

6. Opieka – nauczyciel lub nauczyciele.

7. Czas konsultacji – zajęcia dodatkowe

8. Prezentacja – 30.05.2018 - dzień z projektem podsumowany debatą szkolną.

9. Dokumentacja – karta projektu edukacyjnego.

10. Klasa podzielona na zespoły (5-6 zespołów lub 4-6 uczniów)

11. Uczestnictwo uczniów – obowiązkowe

(W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego  na prośbę rodziców).

12. Wychowawcy klas III w danym roku szkolnym są zwolnieni z realizacji projektu edukacyjnego. Wychowawca klasy współpracuje z nauczycielami realizującymi projekt - ocena z zachowania.

13. Temat projektu edukacyjnego jest wpisany na świadectwie szkolnym.

14. Realizacja projektu edukacyjnego wpływa na ocenę z zachowania w danym roku szkolnym- jest jednym z kryterium oceny z zachowania - oceniamy postawę ucznia:

zaangażowanie  (praca w zespole, udział w konsultacjach, podejmowanie funkcji w grupie),

wykonanie zadania (sumienność, terminowość, pomysłowość).

W procesie ustalania kryteriów oceniania powinni brać udział również uczniowie, gdyż wzmacnia to ich poczucie odpowiedzialności i świadomość współdecydowania o ostatecznym kształcie podejmowanej pracy.

Najciekawszy projekt zostanie nagrodzony.

 

Bank tematów

Podsumowanie projektu