ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W GIMNAZJUM NR 4 W EŁKU

 

Temat projektu:

CZYTAM, UMIEM, ROZUMIEM

 

1. Projekt realizujemy w klasie III.

2. Termin- po egzaminie gimnazjalnym (MAJ).

3. Czas realizacji – 2-4 tygodnie.

4. Tematyka – szkolny bank tematów w danym roku.

5. Treści programowe- podstawa programowa.

6. Opieka – nauczyciel lub nauczyciele.

7. Czas konsultacji – 19 i 20 godz.

8. Prezentacja – 1.06.2016-,,Dzień z projektem edukacyjnym”

9. Dokumentacja – karta projektu edukacyjnego.

10. Klasa podzielona na zespoły 5-6 zespołów lub 4-6 uczniów

11. Uczestnictwo uczniów – obowiązkowe

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia  
z realizacji projektu edukacyjnego
 na prośbę rodziców).

12. Wychowawcy klas III w danym roku szkolnym są zwolnieni z realizacji projektu edukacyjnego. Wychowawca klasy współpracuje z nauczycielami realizującymi projekt

- ocena z zachowania.

13. Temat projektu edukacyjnego jest wpisany na świadectwie szkolnym.

14. Realizacja projektu edukacyjnego wpływa na ocenę z zachowania w danym roku szkolnym- jest jednym z kryterium oceny z zachowania - oceniamy postawę ucznia:

– zaangażowanie  (praca w zespole, udział w konsultacjach, podejmowanie funkcji
w grupie),

-wykonanie zadania (sumienność, terminowość, pomysłowość).

W procesie ustalania kryteriów oceniania powinni brać udział również uczniowie, gdyż wzmacnia to ich poczucie odpowiedzialności i świadomość współdecydowania
o ostatecznym
kształcie podejmowanej pracy.

 

Podsumowanie projektu

Bank tematów